Ing. MARCELA ČADKOVÁ

hypotéční specialista

 

+420776349994

 marcela.cadkova@bcas.cz

marcelacadkova.bcas.cz


 

Nezávislá hypoteční specialistka

 

Finančním poradenstvím se zabývám od roku 2010. Těžiště mé práce spočívá zejména ve sjednávání hypoték. Mým cílem je připravit hypotéku podle požadavků a potřeb klientů. Na základě jejich finanční situace a s ohledem na jedinečnost každého případu vybírám nejvhodnější bankovní ústav. Od zpracování přes schválení až do čerpání hypotéky stojím na straně klienta. Základem mé práce je profesionalita a individuální přístup.

JUDr. Ing. VĚRA NOVÁKOVÁ

advokátka


+420602265280

novakova.judr@gmail.com


 

Advokát

 

Advokátní kancelář funguje od roku 1990, kdy ji založil JUDr. Josef Vaněk, dříve předseda občanskoprávního senátu Nejvyššího soudu ČSR.

JUDr. Josef Vaněk již jako soudce publikoval a přednášel, zejména o otázkách náhrady škody a bezdůvodného obohacení (dříve neoprávněného majetkového prospěchu). Byl rovněž jedním z vedoucích kolektivu autorů publikace nakladatelství LINDE Praha s názvem Vzory smluv a podání

a autorem větší části vzorů zejména z oblasti občanského práva.

 

JUDr. Ing. Věra Nováková, roz. Vaňková, vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1997. Hned poté nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vaňka. V roce 2000 složila advokátní zkoušku a od 1.1.2001

je zapsána u České advokátní komory jako advokát. V roce 2009 složila rigorózní zkoušku z oboru občanské právo.

 

JUDr. Kateřina Balcarová, roz. Vaňková, vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1999. Hned poté nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vaňka. V roce 2002 složila advokátní zkoušku a od 1.1.2003

je zapsána u České advokátní komory jako advokát. V roce 2009 složila rigorózní zkoušku z oboru občanské právo.

 

Do ukončení činnosti JUDr. Josefa Vaňka k 31.12.2013 s ním JUDr. Ing. Nováková a JUDr. Balcarová v rámci své advokátní praxe úzce spolupracovaly.

 

JUDr. Ing. Nováková a JUDr. Balcarová byly spoluautory a vedoucími kolektivu autorů 14. vydání publikace nakladatelství Linde Praha akciová společnost s názvem Vzory smluv a podání, JUDr. Nováková jako spoluautor v minulosti publikovala vzory smluv a podání v elektronické právní knihovně vydávané vydavatelstvím SKLENDA . 

 

Kancelář je od počátku své existence zaměřena na poskytování právních služeb zejména v oblasti občanského práva (práva rodinného, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, vlastnického práva, včetně práv k nemovitostem, závazkového práva, v určitých otázkách i práva dědického, apod.), dále práva obchodního (práva obchodních korporací a obchodní závazkové vztahy), práva insolvenčního a exekučního.

 

V rámci advokátní praxe nabízíme:


  • právní porady, právní rozbory
  • sepis smluvních dokumentů včetně s nimi souvisejících návrhů k soudům a správním orgánům (návrh na schválení jednání za nezletilého, návrh na vklad do katastru nemovitostí, apod.)
  • sepis návrhů, žalob a jiných podání k soudům, popřípadě správním orgánům, včetně mimořádných opravných prostředků a žalob k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva, návrhů na zahájení insolvenčního řízení a přihlášek do insolvence, návrhů na zahájení exekučního řízení apod.
  • právní pomoc při zakládání obchodních korporací a jejich změnách, včetně přípravy příslušných návrhů na obchodní rejstřík
  • zastupování ve sporech před soudy, popřípadě i před správními orgány

 

Dále nabízíme:

  • advokátní úschovu finančních prostředků (na speciálních úschovových účtech u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zřízených samostatně pro každou jednotlivou úschovu) a listin
  • ověřování podpisů 

Kancelář – Dlouhá 33, Kladno, 272 01

       Areál bývalého pivovaru

© Copyright. Time2grow.cz